لباس جشن تکلیف دختران ایران زمین پاسداری از ارزشهای دینی ما را بر آن داشت تا با قدم نهادن در راهی انسانی و الهی با ارزش دادن به منزلت دختران سرزمین مان ایران که مادران آینده این مرز و بوم هستند متعهدانه به وظیفه دینی و انسانی خود عمل نمائیم . http://iranzamyn.com 2019-12-14T00:42:21+01:00 text/html 2019-01-18T07:23:07+01:00 iranzamyn.com شاهین رئیسی راد دختران ایران زمین http://iranzamyn.com/post/2 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/ohe5_2ahah.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>دختران ایران زمین در سن نه سالگی با برگزاری جشن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>&nbsp;تکلیف به وظائف دینی خود آشنا ومتعهد میگردند .&nbsp;</b></font></div> text/html 2019-01-17T12:39:59+01:00 iranzamyn.com شاهین رئیسی راد انواع مدل های متنوع http://iranzamyn.com/post/4 <font color="#3366FF"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.iranzamyn.com/extrapage/3" target="" title="">جهت مشاهده مدل های متنوع 1 کلیک کنید</a> <a href="http://iranzamyn.mihanblog.com/extrapage/3" target="_blank" title=""><br></a><br><br><br><a href="http://iranzamyn.mihanblog.com/extrapage/4" target="_blank" title="">جهت مشاهده مدل های متنوع 2 کلیک کنید</a>&nbsp;</font></b></font> text/html 2019-01-15T09:58:58+01:00 iranzamyn.com شاهین رئیسی راد لباس مخصوص جشن تکلیف http://iranzamyn.com/post/1 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/rn2s_19015316633323213631902171622517813718410.jpg" alt="http://uupload.ir/files/rn2s_19015316633323213631902171622517813718410.jpg"><br><br><font color="#FF6600"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">لباس مناسب جشن تکلیف برای دختران ایران زمین </font></b></font><br></div> text/html 2019-01-15T08:01:16+01:00 iranzamyn.com شاهین رئیسی راد تماس با ما http://iranzamyn.com/post/3 <div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#0066FF;background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia">نحوه تماس با ما<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#0066FF; background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia">مدیریت&nbsp; و قراردادها &nbsp; &nbsp;09120440843 <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#0066FF; background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia">دفترمرکزی تهران &nbsp; &nbsp; 65472721 -021<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#0066FF;background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>//////////////////// &nbsp; &nbsp; &nbsp;65472046 -021<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#0066FF; background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia">سفارشات و پیگیری &nbsp; &nbsp; 09354118876<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#0066FF; background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia">///////////////////// &nbsp; &nbsp; &nbsp; 09120217949</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#0066FF; background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia">روابط عمومی و رسانه &nbsp;09192223117</span></b></p></div>